Protecţia datelor şi confidenţialitate

Informaţii generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Delgaz Grid S.A. ("DELGAZ GRID"), cu sediul în Bd. Pandurilor nr. 42, et. 4, CP 540554, Târgu Mureș, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, DELGAZ GRID urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul DELGAZ GRID, având următoarele date de contact: protectiadatelor@eon-romania.ro.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților DELGAZ GRID colectate/primite de DELGAZ GRID prin diverse canale de comunicare, inclusiv online. Conform prevederilor legale, prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. În concret, prin conceptul de persoană identificabilă se înţelege acea persoană care poate fi individualizată, direct sau indirect, în special prin referire la unul din elementele următoare: nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Definiţii

"Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

"Prelucrare" (și derivatele sale, incluzând fără limitare "a Prelucra") înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

Mai jos, vă facem cunoscute modalitățile prin care sunt sau pot fi prelucrate datele dumneavoastră în contextul relației contractuale cu DELGAZ, precum și mecanismele practice prin care va puteți exercita drepturile cu privire la astfel de prelucrări.

Scopurile și temeiurile prelucrării

DELGAZ GRID prelucrează datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

 1. (i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă în sarcina DELGAZ GRID în contextul serviciilor prestate, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente desfășurării activităților/ operațiunilor de distribuție de către DELGAZ GRID sau pentru îndeplinirea unei obligații legale a DELGAZ GRID, stabilită prin reglementări ANRE.
 2. (ii) pentru desfășurarea relației contractuale dintre DELGAZ GRID şi dumneavoastră, inclusiv în scopul indeplinirii obligatiilor contractuale, corespondenței cu dumneavoastră.
 3. (iii) protejării oricărui interes legitim al DELGAZ GRID, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră precum si conformarii cu cerintele legale privind arhivarea.
 4. (iv) în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile DELGAZ GRID;
 5. (v) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.
 6. (vi) în contextul unor posibile proiecte de fuziuni, divizări şi achiziţii, vânzare de acţiuni sau active şi alte operaţiuni similare.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, DELGAZ GRID poate dezvălui datele dumneavoastră către partenerii săi contractuali, inclusiv către furnizorul dumneavoastra de gaze naturale, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama DELGAZ GRID ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 1. pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet sau altor pagini de internet proprii și a operațiunilor derulate prin intermediul acestora;
 2. pentru îndeplinirea unor obligații legate de activitățile/ operațiunile de distribuție de către DELGAZ GRID;
 3. în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către DELGAZ GRID;
 4. în cazul unor campanii promoționale organizate de către DELGAZ GRID împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai DELGAZ GRID;
 5. pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 6. atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate DELGAZ GRID sau către diverși împuterniciți ai DELGAZ GRID. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie a datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Statele din afara UE de unde se vor accesa datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sunt: India, Turcia, USA, Vietnam. În vederea stabilirii unor garanții adecvate de protecție a datelor cu caracter personal, cu aceste state au fost stabilite Acorduri de tip EU Model Clauses.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca DELGAZ GRID sa poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractului de furnizare DELGAZ GRID. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal va avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile de mai sus.

Măsuri de securitate a datelor

DELGAZ GRID va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către DELGAZ GRID aveți dreptul de a accesa, interveni, solicita ștergerea sau restrângerea folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a vă opune unor prelucrări ulterioare ale acestora, în condițiile și limitele prevăzute de lege. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat.

Începând din 25 mai 2018, aveți dreptul de a solicita DELGAZ GRID: (i) să vă transmită datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat DELGAZ GRID, într-o formă structurată și ușor de accesat în mod electronic sau (ii) să îi transmită unui alt operator de date cu caracter personal datele pe care le-ați furnizat DELGAZ GRID, în măsura în care este tehnic fezabil.

În plus, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată în cazul în care considerați că DELGAZ GRID v-a încălcat vreun drept în baza Contractului sau a prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://acces.delgaz.ro/politica-de-cookie.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș. Telefon 0800 800 928/ 0800 800 929, Fax 0265 260 418 şi/ sau la adresa de e-mail: office@delgaz-grid.ro.

Mai mult decât atât, așa cum este menționat și la Informații Generale, la nivelul companiei a fost desemnat un responsabil cu protecția datelor ce poate fi contactat la următoarea adresă: protectiadatelor@eon-romania.ro

Delgaz Grid S.A.

Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 4 540554, Târgu Mureş, Mureş
0040 265 260 418 office@delgaz-grid.ro